1. In principe bieden wij onze hulp op ons kantoor in de regio Barneveld. Indien nodig kunnen we na overleg kijken of het mogelijk is om bij u thuis te komen. Bij vragen vanuit een school of instelling kunnen wij diensten op locatie bieden. Na één of twee oriënterende gesprekken, maken wij met u afspraken over het vervolg van de hulpverlening, waarna de hulp start. Deze afspraken/doelen leggen we vast in een hulpverleningsplan, welke we regelmatig met u zullen evalueren. Zo nodig zoeken wij met u naar passende hulp elders.
  2. Geef het uiterlijk 24 uur vóór uw afspraak aan ons door als u niet kunt komen. Zegt u de afspraak niet of niet op tijd af? Dan brengen wij het gesprek in rekening, uitgezonderd onvoorziene omstandigheden.
  3. Al onze cliënten krijgen vlak vóór hun behandeling een vragenlijst. Tussentijds wordt samen met u besproken in hoeverre de doelen behaald zijn. Aan het einde van de behandeling stellen wij het op prijs als u een tevredenheidslijst wilt invullen. Met uw antwoorden op onze vragenlijsten kunnen wij meten of uw behandeling helpt en of u tevreden bent. Tevens wordt in overleg met u een terugkoppeling naar de verwijzer en betrokken instanties gedaan.
  4. De wet verplicht ons om een cliëntdossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers 20 jaar te bewaren.
  5. U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw digitale dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
  6. Wij hebben als zorgverleners een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Dit is in ieder geval de hoofdbehandelaar binnen de instelling en indien nodig andere betrokken hulpverleners, of bijvoorbeeld de leerkracht. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.
  7. Is een kind nog geen 12 jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders/ vertegenwoordigers zijn rechten uit. Is een kind al wel 12 maar nog geen 16 jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders/vertegenwoordigers beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf 16 jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.
  8. Bij Fides maken wij gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een soort adresboek met de contactgegevens van mensen die bij u en/of uw kind betrokken zijn. We willen u de meest passende hulp bieden. Als er meerdere mensen zijn die u of leden van uw gezin hulp bieden, willen we voorkomen dat ze langs elkaar heen werken en tegenstrijdige adviezen geven. Als het traject voortijdig afgebroken wordt of als we ons zorgen maken, zullen we in overleg met u als ouder(s)/verzorger(s) uw kind (t/m 23 jaar) in de verwijsindex registreren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.multisignaal.nl.
  9. Fides heeft geen crisisdienst. In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw huisarts (binnen kantoortijden) of met de huisartsenpost (buiten kantoortijden).
  10. Op het moment dat u een klacht heeft over de geboden zorg of ons gedrag dan kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar. Als u er samen niet uitkomt dan kunt u contact opnemen met de Nederlandse Verenging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) via het nummer 030-2322407 of secretariaat@nvo.nl. Wilt u een klacht indienen over onze inschrijving in het BIG-register? Dan kunt u terecht bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg via 070-3405417.